Cink (Zn):

Međužilna kloroza praćena venjenjem klorotičnog područja.

Deficit cinka kod kukuruza

Deficit cinka kod kukuruza