Konverzija biljnih hraniva
Količina Element E→S Spoj Konverzija I Spoj S→E Element Konverzija II
P P2O5 P2O5 P
K K2O K2O K
Ca CaO CaO Ca
Ca CaCO3 CaCO3 Ca
CaO CaCO3 CaCO3 CaO
Mg MgO MgO Mg
Na NaO NaO Na
Al Al2O3 Al2O3 Al
Fe Fe2O3 Fe2O3 Fe
Fe FeSO4 x 7 H2O FeSO4 x 7 H2O Fe
Zn ZnO ZnO Zn
ZnO ZnSO4 x 7 H2O ZnSO4 x 7 H2O ZnO
Mn MnO MnO Mn
MnO MnSO4 x 4 H2O MnSO4 x 4 H2O MnO
B H3BO3 H3BO3 B
B Na2B4O7 x 10 H2O Na2B4O7 x 10 H2O B

1. U žuto obojene ćelije (prvi stupac) unesiti količinu/koncentraciju hraniva. Koristite tipku "Tab" ili "Enter" za potvrdu unosa.

2. Konverzija količine/koncentracije biljnih hraniva se obavlja u "oba smjera". Rezultati su u poljma "Konverzija I" i "Konverzija II".

Kalkulator koristite na vlastitu odgovornost!

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović