ISHRANA BILJA

Vladimir Vukadinović i Vesna Vukadinović

 

Ishrana bilja” (III izmijenjeno i nadopunjeno izdanje) u prodaji je preko Poljoprivrednog fakultet u Osijeku, Odbora za izdavačku djelatnost (http://www.pfos.hr/~izdavacka/naruciti.html). Knjiga je B5 formata, tvrdo ukoričena, opsega 452 stranice sa 168 slika (dio je u boji) i 108 tablica. Za prodaju je predviđen ograničen kontigent od 250 primjeraka po cijeni od 250,00 kn.

 

Predgovor trećem izdanju

 

Poštovani poljoprivredni proizvođači, inženjeri i studenti poljoprivrede, pred Vama je napokon treće izdanje udžbenika Ishrana bilja. Između drugog i trećeg izdanja proteklo je dugo razdoblje u kojem se razina znanja u području ishrane i gnojidbe bilja dramatično povećala te se i u našoj poljoprivrednoj praksi zapažaju novi trendovi u svim aspektima biljne proizvodnje. Stoga su suvremeni pogledi na agronomsko-ekolološke, sociološko-ekonomske i tehničko-tehnološke aspekte primarne organske produkcije motivirali autore na temeljito preuređivanje knjige koja je sada u trećem izdanju nadopunjena nizom novih znanstvenih činjenica kao i suvremenom metodologijom. Detaljno i multidiscplinarno su razmotrene nove metode, tehnologije i trendovi u gnojidbi bilja uz niz primjera, prvenstveno iz vlastitih istraživanja uz originalna rješenja, posebice u sferi istraživanja zemljišnih resursa s aspekta pogodnosti tla, ali i njegovih ograničenja za određenu poljoprivrednu namjenu. Praktični aspekti ishrane bilja sada su izloženi uz primjere kako učinkovito gnojiti vodeći računa o profitabilnosti, visini prinosa i kakvoći proizvoda, plodnosti tla kao i zaštiti okoliša od onečišćenja agrokemikalijama.

Treće izdanje udžbenika Ishrana bilja nadopunjeno je u svim poglavljima novim saznanjima u relevantnim temeljnim znanostima (kemija, fizika i biologija tla, fiziologija mineralne ishrane, pedologija, fertilizacija i dr.) na što se nadovezuje niz praktičnih primjera i proračuna, naročito gnojidbe, kako usjeva, tako i trajnih nasada. Opisani su i orginalni kompjutorski programi za procjenu pogodnosti zemljišta za biljnu proizvodnju koji su podržani GIS-om, odnosno geostatističkom analizom poljoprivrednog prostora, kao i programi, odnosno suvremena metodologija izračuna potrebe u popravkam tla, prihrani i gnojidbi usjeva te trajnih nasada prema vlastitim, originalnim konceptima i rješenjima. Knjizi je pridodan i opširan stručno-znanstveni pojmovnik kao pomoć u razumjevanju stručnih izraza.

Veliku zahvalnost dugujemo recenzetima prof. dr. Blaženki Bertić, akademiku Zdenku Rengelu, akademiku Rudolfu Katoriju, prof. dr. Draganu Amiću, prof. dr. Milanu Poljaku, dr. sc. Mirandi Šeput i Ivanu Gašparu dipl. inž., lektorici Kseniji Budiji, prof., kao i tehničkom uredniku Igoru Placu, koji su, svaki u svom području, uložili veliki trud u recenziju udžbenika Ishrana bilja, jezični i pravopisni standard i grafički dizajn te doprinijeli poboljšanju trećeg izdanja udžbenika Ishrana bilja.

Zahvajujemo se i svim donatorima koji su pomogli tiskanje ove knjige (za donacije još nije kasno).

Osijek, 18. siječnja 2012. god.

Autori

Recenzije

 

dr. Blaženka Bertić, red. prof. Fertilizacije, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Rukopis prijavljen kao udžbenik pod nazivom „Ishrana bilja“ zapravo je knjiga ili monografija iz područja ove znanstvene discipline. Jedinstvena je po svom konceptu i sadržaju, pisan je jasnim stilom i bogato dokumentiran originalnim podacima.

Već u Uvodu autori nas uvode u interaktivni svijet ishrane bilja, njenu kompleksnost i srodnost s drugim disciplinama, posebice pedologijom i fiziologijom bilja. Na kraju ističu važnost fertilizacije, temeljene na procjeni produktivnosti tla i specifičnim potrebama biljke.

Poglavlja su složena logičnim slijedom, od povijesnog razvoja ishrane bilja, preko elemenata ishrane i svojstava tla, pojavnosti i fiziološke uloge elemenata u ishrani bilja do organski i mineralnih gnojiva i metoda utvrđivanja potrebe u gnojdbi. U ovom posljednjm dijelu dat je najveći doprinos prvog autora temeljen na vlastitim israživanjima i promišljanjima formiranim kroz četrdeset godina rada na ovom području, što djelu daje i osobnu notu.

Posebno je vrijedan dodatak na kraju knjige, Tloznanstveni pojmovnik, koji je također originalni autorski doprinos.

Sadržaj rukopisa sukladan je njegovoj namjeni, prvenstveno kao literatura studentima biotehnologije, završenim studentima kao repetitorij, proizvođačima koji žele proširiti svoja znanja, stručnjacima u savjetodavnim službama, te studentima srodnih fakulteta (Prehrambeno-tehnološki i Šumarski fakultet.

Zaključak:

Udžbenik „Ishrana bilja“ autora prof. dr. sc. Vladimira Vukadinović i doc. dr. sc. Vesne Vukadinović vrijedno je i originalno djelo potrebno našim studentima, znanstvenicima i stručnjacima, te predažem da se rukopis tiska kao sveučilišni udžbenik.

 

dr. Akademik Zdenko Rengel, akademik HAZU, red. prof. Ishrane bilja,

Sveučilište zapadne Australije, Perth

Udžbenik sustavno pokriva razna područja iz ishrane bilja (nauku o tlu, ishranu, fiziologiju i modeliranje) i prema tome je iscrpan. Naglasak je stavljen na određivanje plodnosti tla i zahtjeva za gnojidbu najvažnijih usjeva u kontinentalnoj hrvatskoj poljoprivredi. Posebno treba naglasiti izvrstan numerički (simulacijsko modeliranje) pristup određivanju gnojidbe koji je baziran na dugogodišnjem iskustvu prvog autora i potpomognut ogromnim brojem egzaktnih analiza koje su autori provodili u zadnjih 30 i više godina na području istočne Slavonije. Jak naglasak je stavljen na mnogobrojne interakcije u sustavu tlo-voda-biljka koje reguliraju procese uključene u formiranje prinosa u određenom klimatskom području.

Udžbenik je dobro utemeljen u relevantnim bazičnim znanostima (kemija, fizika, biologija, matematika) na što je nadovezana stroga veza s praksom. Udžbenik je upotpunjen mnogobrojnim računskim zadacima koje studenti trebaju riješiti kako bi utvrdili svoje znanje o formulacijama gnojiva, iznošenja hraniva usjevima i računanja potrebe za gnojidbom. Udžbenik sadrži i vrlo korisni riječnik s objašnjenjima za najvažnije pojmove.

Udžbenik je dobro ilustriran grafikonima, dijagramima, slikama i tablicama i napisan je jezikom i stilom koji studenti mogu lako pratiti. Pristup i logika u razvijanju tematike su sukladni svjetskim udžbenicima iz relevantnih područja. Očekujem da će udžbenik biti izvrsna pomoć studentima ishrane bilja na svim fakultetima u Hrvatskoj u učenju i akumuliranju korisnog znanja.

 

dr. Akademik Rudolf Kastori, red. prof. univ., red. član Vojvođanske akademije

nauka i umetnosti, inostrani član Mađarske akademije nauka

Rukopis „Ishrana bilja“ autora prof. dr. Vladimira Vukadinovića i doc. dr. Vesne Vukadinović je znalački komponovana celina. Zahvaljujući tome predstavlja celovito delo, posvećeno kako sa naučnog, tako i sa praktičnog stanovišta tako značajnoj oblasti u obrazovnom procesu agronoma kao što je Ishrana bilja. Posebno je potrebno istaći da su autori saznanja iz Ishrane bilja veoma uspešno povezali sa oblastima koje čine osnovu i od značaja su za razumevanje ishrane bilja kao što su pedologija, agrohemija i fiziologija biljaka. Ovakav multidisciplinarni pristup u pisanju ovog rukopisa omogućava svestrano obuhvatanje i razmatranje problema pomenute oblasti. Najnovija svetska i domaća naučna i stručna saznanja i iskustva kao i sopstveni rezultati istraživanja autora prikazani u rukopisu dokumentovani su brojnim tabelma i slikama koje u značajnoj meri doprinose boljem upoznavanju problematike.

Rukopis je pregledan, napisan jasnim, lako razumljivim jzikom što čitaocu, studentu u velikoj meri olakšava savladavanje gradiva. Imajući napred navedeno u vidu sa zadovoljstvom predlažem nedležnom organu i izdavaču da objavi ovaj rukopis koji će neosporno obogatiti udžbeničku i naučnu baštinu u oblasti ishrane bilja.

 

dr. Dragan Amić, red. prof. Kemije, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Rijetkost je da neki hrvatski sveučilišni profesor objavi udžbenik iz svoga predmeta koji sadržava i originalni doprinos autora znanstvenom području kojim se bavi. Upravo to su učinili Vladimir Vukadinović i Vesna Vukadinović, autori udžbenka Ishrana bilja. Nakon prikaza opće poznatih temeljnih znanja autori su prezentirali svoj doprinos disciplini kojom se bave, npr. modeliranje rasta i razvoja usjeva, kompjutorske modele preporuke gnojidbe i dr.

Premda je udžbenik namijenjen izobrazbi studenata Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, biti će od koristi i diplomiranim agronomima u svakodnevnom stručnom radu, te istraživačima u znanstvenom radu.

Ovo djelo uzorno je priređeni sveučilišni udžbenik i autori zavrjeđuju svaku pohvalu za taj podvig.

 

dr. Milan Poljak, red. prof. Fiziologije bilja, Agronomski fakultet Zagreb

Sadržaj rukopisa u cijelosti odgovara njegovoj namjeni koja se navodi u uvodu odnosno kako su autori zamislili. Rukopis je pisan na metodološki prihvatljiv način, s razumljivim stilom pisanja primjerenim strukturi ciljanih skupina korisnika ovoga djela. Autori su primjenili suvremene interaktivne načine prikazivanja multidisciplinarnih procesa kako bi pobudili interes u korisnika za svrsishodno učenje i praktičnu primjenu.

Autori su u velikoj mjeri koristili recentne izvore literature nalazeći ishodište za autonomno tumačenje složenih procesa u tlu i biljkama na pojednostavljen, pragmatičan i najprihvatljiviji način prikaza pri čemu se ne gubi znanstvena utemeljenost. Primjeri dodatno islustriraju složena tumačenja i doprinose jasnom sagledavanju problema i njegovu tumačenju

Jezik rukopisa je dovoljno stručan i prilagođen krajnjim korisnicima

U rukopisu su jasno istaknute važne dionice teksta koje upućuju na krucijalne pojmove, njihovo tumačenje i važnost u svladavanju gradiva

Stil pisanja je vrlo logičan, sukladan modernim vremenima i vrlo je protočan, ilustrativan, razumljiv i zanimljiv za čitatelja. Poruke čitatelju su jednostavne i jasne, a na kraju rukopisa navedeni su glavni pojmovi. Autori rabe prikladan rječnik struke.

Dijelovi rukopisa koji nisu u suglasju s prethodno navedenim dostavljeni su izravno autoru na doradu, razmatranje i usvajanje.

Autori su u opsežnom djelu obuhvatili cjelovito problem ishrane bilja u kontinuumu tlo-biljka-atmosfera. Uz seriozan i sažet način pisanja razumljiv svakom korisniku ovo djelo je po prvi put na našim prostorima obuhvatilo gotovo sva najvažnija pitanja problema uspješne gnojidbe s ekološko fiziološkog aspekta stvaranja biološkog i poljoprivrednog prinosa glede principa ishrane bilja u funkciji stvaranja sigurnog prinosa visoke nutritivne vrijednosti vodeći iznimnu brigu i o ekonomskim i ekološkim prilikama u uzgoju zdravstveno ispravne hrane. Nema u nas knjige koncipirane tako da makar i samo pokuša to pitanje riješiti na ovaj način. Struktura knjige je pomno odabrana i ukazuje na slijed otkrića i spoznaja koje omogućavaju multidisciplinarni pristup u razmatranju problema ishrane bilja gdje se težište stavlja na očuvanje osnovnog prirodnog resursa „tla“ koristeći suvremena otkrića i nove informacije dobivene iz vlastitih istraživanja i svjetskih postignuća posebice korištenjem informatičkih metoda u određivanju potreba usjeva prema gnojidbi. Autori nadalje vrlo pregledno i sistematično prikazuju najvažnije detalje potrebne za razumjevanje kompleksnog problema rasta biljaka i gnojidbe, a po prvi put ističe se i posebnost gospodarenja hranjivima i na degradiranim tlima. Djelo je nadalje i vrlo ilustrativno sa brojnim grafičkim, slikovnim i tabličnim prikazima koji pojednostavljuju vrlo složena tumačenja kao i prikaze rezultata recentnih multidisciplinarnih istraživanja koja se objedinjuju u vlastitim kompjutorskim modelima od početnih do danas najrazvijenijih. U djelu se po prvi put na najprimjereniniji način predočavaju i suvremene metode određivanja potreba prema gnojidbi i daje svrhovit prikaz metoda izračuna gnojidbe te suvremene tehnike u primjeni gnojiva i praćenju plodnosti tla.

Rukopis je izvorno-originalno djelo autora. Kako se radi o izuzetno aktivnim znanstveno-nastavnim i javnim djelatnicima valja očekivati da će ovo djelo ostaviti dubok trag u hrvatskim agronomskim znanostima. Sigurni smo da će naći put do svakog čitatelja, uključujući seljaka - središnje osobe obiteljskog gospodarstva. Mišljenja sam da je djelo kompletno sa svih aspekata i poslužit će kao valjana referenca za istraživače, profesore, savjetodavnu službu i studente kao i za educirane poljoprivredne proizvođače koji su uključeni u područje plodnosti tla, ishrane bilja, fiziologije bilja te za uzgajivače bilja amatere.

Ishrana bilja te znanstvene spoznaje iz te domene, a opisane u ovom djelu uvelike su plod vlastitih rezultata istraživanja te zajedno sa iscrpnim razmatranjem pedoloških, fizioloških i ekoloških faktora popraćenih velikim brojem originalnih tablica, grafikona i slika ovo djelo svrstavaju u red vrlo vrijednih didaktičkih materijala za usvajanje nastavnih sadržaja. Stoga je djelo po svom sadržaju kao i po načinu pisanja građe u cijelosti prikladno kao sveučilišni udžbenik prvenstveno za studente na preddiplomskim, diplomskim i poslije diplomskim studijima Sveučilišta J.J. Štrosmayer u Osijeku. Isto tako, rukopis je prikladan i dijelom za studente svih Sveučilišta u regiji. Pored svoje osnovne namjene kao sveučilišni udžbenik knjiga može služiti i kao praktični priručnik za poljoprivrednike, savjetodavne službe, istraživačke ustanove i proizvođače gnojiva i sl.

Zaključak:

Na temelju rečenog, zaključujem da se pred nama nalazi vrijedno djelo posvećeno suvremenim gledanjima na složena pitanja ishrane bilja koja ima velik gospodarski značaj. Za svladavanje gradiva po reformiranom studiju udžbenik ovoga sadržaja studenti Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku svakako trebaju. Ništa manje važnom ne držim činjenicu da ono može korisno poslužiti svakom stručnjaku i proizvođaču kao vrijedan izvor informacija.

Autori su uložili ogroman, uvažavanja vrijedan trud i podarili nam djelo primjerne vrijednosti, ono ne ostavlja nikakve dvojbe: jasno pokazuje pravi put u gnojidbi i uzgoju profitabilnih kultura. Autori su uspjeli svoja bogata teorijska znanja pretočiti na stranice knjige na način razumljiv svakom čitatelju.

Zbog svega rečenog, sumirajući rezultate raščlambe rukopisnog materijala zadovoljstvo mi je predložiti da se rukopis naslova „Ishrana bilja“ autora prof. dr. sc. Vladimira Vukadinović i doc. dr. sc. Vesne Vukadinović tiska kao sveučilišni udžbenik.

 

dr. Miranda Šeput, nasl. doc., Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo,

Zagreb

Knjiga „Ishrana bilja“ autora prof. dr. sc. Vladimira Vukadinovića i doc. dr. sc. Vesne Vukadinović je treće izmjenjeno i dopunjeno izdanje iznimno vrijedne građe. Preporučujem je svim stručnjacima, studentima biotehničkih znanosti te svima koji na bilo koji način svojim radom ulaze u područje ishrane bilja.

Knjiga znanstveno i stručno sintetizira biljno-fiziološki aspekt ishrane bilja u agroekološkom okruženju uz uvažavanje fiziologije bilja kao discipline.

Knjiga nas upoznaje sa poviješću ishrane bilja, njezinim razvojem te najnovijim saznanjima u primjeni u poljoprivredi. Autori na vrlo pristupačan i stručan način daju puno podataka i korisnih informacija o realizaciji uspješne poljoprivredne proizvodnje uz uvažavanje okolišnih uvjeta.

 

Ivan Gašpar, dipl. inž., savjetnik u mirovini tvornice mineralnih gnojiva

“Petrokemija” d.d., Kutina

Djelo je nešto najsadržanije i najbolje objavljeno u Hrvatskoj iz ove oblasti. Djelo je izvrstan udžbenik za studente, ali i odlična literatura za stručnjake u proizvodnji koji posjeduju dovoljno predznanje.

Djelo je spoj Fiziologije i Ishrane bilja upotpunjeno kompjutorskim programima testiranim u poljskim pokusima.

Udžbenik je ilustriran s puno teoretskih podataka, ali i sa dosta vlastitih analiza tla i biljnog mazterijala, posebice sa područja Slavonije.

 

Željko Vučković, poljoprivredni proizvođač, Veliškovci-Gat

Prije svega želim reći kako mi je izuzetna čast što sam bio u prilici dati svoje mišljenje, više nego pravu recenziju, o ovoj knjizi/udžbeniku u nastajanju.

Smatram da je ovo djelo suma-sumarum autorovog cjelokupnog znanstvenog rada i dugogodišnjeg iskustva iz prakse. Pri tome izuzetno cijenim što samo djelo ne govori isključivo o ishrani bilja kao glavnoj temi, već autor stalno uvažava i navodi i druge znanstvene i praktične probleme i rješenja koji se javljaju u ratarskoj proizvodnji.

Posebice želim istaknuti poglavlje „Agrokemijska svojstva tla i njegova plodnost“ jer se ovo poglavlje, iako samo po sebi spada u drugo znanstveno područje, dobro uklapa u autorovu koncepciju ishrane bilja. Međutim, budući sam ja praktičar, smatram kako je, slično tome, jedno kraće poglavlje posebno trebalo posvetiti agrotehnici i tehnologiji, koje su po mojem mišljenju izuzetno bitne u postizanju optimalnih rezultata i o kojima ovisi vrlo aktualan i složen problem očuvanja tla i okoliša. Jedna izreka kaže da ne postoji „loša ili dobra zemlja“, nego samo „loš ili dobar gospodar“!

Najveću pozornost posvetio sam, naravno, poglavljima koja govore o značaju kemijskih elemenata u ishrani bilja, gnojivima i gnojidbi ratarskih usjeva.

Dio knjige koji se odnosi na prethodno spomenute teme prihvaćam s velikim uvažavanjem, jer sam i sam, temeljem dugogodišnje suradnje s autorom u tom segmentu, uspio ostvariti vrlo značajne rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji kojom se bavim i doći do rješenja mnogih problema, ne samo u ishrani bilja, nego i u drugim segmentima ratarske proizvodnje.

Naravno, razumijem da autor kao znanstvenik mora na određeni način biti uvjeren u znanstvene spoznaje koje primjenjuje u svojoj teoriji o ishrani bilja, a koju, istovremeno, uspješno primjenjuje u praksi kroz gnojidbene preporuke i preporuke za očuvanje odn. podizanje plodnosti tla. No ja, kao ratar koji sve to treba sprovesti u djelo i na pravi način i u pravo vrijeme, susrećem se s još mnogo nepoznanica i detalja koji su važni, ali još uvijek čekaju pravo rješenje. Naime, kada ili ako uspijemo riješiti glavne probleme, počinju do izražaja dolaziti „sitnice“, koje onda postaju još teže rješivi problemi.

Na kraju želim istaknuti da je knjiga/udžbenik izvrsna i da će u narednom razdoblju predstavljati referentnu vrijednost u bilo kakvom promišljanju ishrane bilja u ratarskoj proizvodnji. I dalje nas čeka suradnja na rješavanju problema koji nastaju zajedno s novim spoznajama u teoriji ishrane bilja, ratarstvu općenito i racionalnoj poljoprivredi kao važnom čimbeniku održivog razvoja.

 

 

Vladimir Vukadinović, Vesna Vukadinović

ISHRANA BILJAKA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2011, 442 str.

 

Ishrana biljaka predstavlja osnovu biljne proizvodnje, te stoga obogaćivanje naučne i stručne baštine iz ove oblasti ima izuzetnu važnost. Značajne tehnološke, tehničke i ekonomske promene koje su se dešavale zadnje decenije na polju primar­ne organske proizvodnje, kao i nova naučna i praktična saznanja u oblasti ishrane biljaka, podstakli su autore da objave treće izdanje, dopunjeno novim saznanjima i pogledima iz ove oblasti.

Knjiga obuhvata 14 poglavlja: Uvod u ishranu bilja; Elementi biljne ishrane; Agrohemijska svojstva tla i njegova plodnost; Usvajanje hraniva; Makroelementi; Mikroelementi; Korisni elementi (beneficijalni elementi); Značaj makro i mikroelemenata u ishrani ljudi; Gnojiva; Utvrđivanje potrebe u Gnojidbi; Tloznanstveni pojmovi; Opća literatura.

Knjiga je znalački komponovana celina. Zahvaljujući tome predstavlja celovito delo, posvećeno, kako sa naučnog, tako i sa praktičnog stanovišta, tako značajnoj oblasti u obrazovnom procesu agronoma kao što je ishrana biljaka. Namera au­tora je bila da napisu savremeni udžbenik iz ove oblasti u čemu su svakako u potpunosti uspeli. Smatram međutim, da je ovo delo sveobuhvatnije, prelazi standarde udžbeničkog štiva i, zahvaljujući tome, može veoma korisno da posluži i stručnjacima koji se bave ovom problematikom.

Posebno je istaći da su autori saznanja iz ishrane biljaka veoma uspešno povezali sa oblastima koje čine osnovu i od značaja su za razumevanje ishrane biljaka kao što su pedologija, agrohemija i fiziologija biljaka. To je bilo moguće ostvariti zahvaljujući dugogodišnjem uspešnom, sveobuhvatnom i sistematskom naučnoistraživačkom radu, što je autorima dalo širinu i temeljno poznavanje problematike ishrane biljaka. Ovakav multidisciplinarni pristup u pisanju ovog dela omogućava svestrano obuhvatanje i razmatranje problema iz ove oblasti i razumevanje interakcije spoljašnje sredine i biljke.

Najnovija svetska i domaća naučna i stručna saznanja i iskustva, kao i sopstveni rezultati istraživanja autora prikazani u knjizi, dokumentovani su brojnim tabelama i veoma kvalitetnim slikama koje u značajnoj meri doprinose boljem i lakšem upoznavanju problematike. Knjiga je napisana jasnim, konciznim, lako razumljivim jezikom, što čitaocu, studentu, u velikoj meri olakšava savladavanje gradiva. Posebno treba istaći da je tehnička izvedba knjige na zavidnom nivou.

Autori su u knjizi ukazali i na mogućnost primene informacione tehnologije u biljnoj proizvodnji, što je novina u knjigama ove vrste. Primena računara u simulaciji primarne organske produkcije i, s tim u vezi, numerički pristup pri određivanju potrebe za đubrenjem, predstavlja kod nas još uvek novinu i nema veću primenu na našem prostoru. Na osnovu velikog broja egzaktnih analiza rezultata ogleda, prvi autor ovog dela ukazuje, na osnovu vlastitih kompjuterskih programa za simulaciju organske produkcije većeg broja gajenih njivskih vrsta, na mogućnost primene simulacijskog modeliranja u biljnoj proizvodnji i na njen značaj.

Imajući u vidu sadržaj, karakter, visok naučni nivo, kao i značaj problematike, za očekivati je da će ovo delo probuditi veliko interesovanje i da će doprineti unapređenju ne samo obrazovanja studenata, već i ishrani biljaka i time biljne proizvodnje u celini.

R. Kastori

Objavljeno u časopisu Biljni lekar/Plant Doctor, XL, 4/2012, Novi Sad, Nove knjige i publikacije.