Ishrana bilja, Osijek Ishrana bilja (I)
Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović©, Ishrana bilja, Osijek, 25.04.2014.

1. Raspoloživa voda u tlu egzistira između:
2. Organska tvar tla je važna jer:

3. Na povećanje stabilnosti strukturnih agregata tla uječu slijedeće agrotehničke mjere:

4. Prosječna koncentracija ugljika (C) i dušika (N) u humusu je:
5. Koji je kation dominantan na adsorpcijskom kompleksu tla kod pH >= 7,5:

6. Neophodni elementi za život biljaka nisu:

7. Element biljne ishrane koji ograničava mikrobiološku aktivnost u tlu je:
8. Koji od navedenih biogenih elemenata biljke najviše zahtijevaju:
9. Dušik može biti izgubljen iz tla na slijedeće načine:

10. Kloroza (žutilo) samo mlađeg lišća ukazuje da je element ishrane:
11. Donje lišće usjeva (npr. pšenice) je žuto, a najmlađi listovi su zeleni. Koji element ishrane nedostaje biljkama:

12. Tipičan simptom manjka kalija je:
13. Tipičan simptom manjka Fe je:
14. Normalna koncentracija N u ST biljaka je:
15. Normalna koncentracija P u suhoj tvari biljaka je:
16. Normalna koncentracija K u ST biljaka je:
This is more feedback!
This is the feedback!Povratak na vrh stranice