HomeNastavaIspitiPrezentacijeLiteraturaAnalizeBiljna hraniva

Ishrana bilja

Poljoprivredni fakultete u Osijeku

Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla

Kralja Petra Svačića 1d

HR-31000 Osijek

 

Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović

Prof. dr. sc. Irena Jug

Doc. dr. sc. Boris Đurđević

 

tel.:

 031-554-818 (Jug)

031-554-819 (Đurđević)

fax.:

031-554-819

e-mail:

 irena@ishranabilja.com.hr

boris@ishranabilja.com.hr

web:

http://ishranabilja.com.hr

 


samo ishranabilja.com.hr

 

Poljoprivredna statistika VVStat©

Osnovni statistički i besplatni paket pod javnom općom licencom (GNU):

 

Statistički paket VVStat©

Testne datoteke

Kratak opis i upute

Poljoprivredni kalkulatori

 

KALKULATORI
(Potreban IE >= v7.0)
Kalkulatore koristite na osobnu odgovornost!

1. Gnojidba usjeva
2. Nmin pšenica i ječam
3. Nmin - jari usjevi
4. Potencijal N-mineralizacije
5. Formulacija NPK
6. Kalcizacija & Sufatizacija
7. Gnojidba vinograda
8. Optimizacija gnojidbe
9. N-direktiva
10. Konverzija hraniva
11. N-potreba usjeva

Svi kalkulatori koriste decimalnu točku (.), a ne decimalni zarez (,)!

 

ALR-kalkulator za usjeve se koristi za proračun gnojidbe najznačajnijih ratarskih usjeva na temelju rezultata analize tla AL-metododom kao i nekih drugih, dopunskih podataka kao što su vrsta i količina žetvenih ostataka, primjena organskog gnoja, agroekološko područje i teksturna grupa tla. Rezultat proračuna je potrebna količina hraniva za planirani prinos umanjena za količinu bioraspoloživih hraniva iz procesa mineralizacije organskog gnoja (ovisno od godine primjene), žetvenih ostataka i aktivnog dijela organske tvari u tlu te preračunata u gnojidbenu dozu.

ALV-kalkulator je namjenjen gnojidbi vinove loze (isključivo vinorodne sorte i nije namjenje stolnim sortama!). Oba AL kalkulatora sadrže potrebne upute za korištenje.

Nmin kalkulatori (pšenica i ječam i jari usjevi)

Nmin metododom se utvrđuje količina mineralnih oblika dušika (raspoloživi N), prije sjetve za proljetne kulture, a pred busanje i vlatanje za ozima žita, u zoni do koje dopire trenutno korijenov sustav, jer je količina mineralnog dušika određena prethodnim usjevom (gnojenje, rezidualni N, žetveni ostaci), zemljiznim i klimatskim prilikama. Stoga, umjesto pojedinačnog utvrđivanja, Nmin metoda predstavlja sintezu svih djelujućih čimbenika raspoloživosti dušika. Još bolji se rezultati postižu kada su poznate potrebe usjeva u dušiku (mreža pokusa, očekivani prinos, broj biljaka/m2), raspored nitrata po profilu, efikasnost korištenja N (iznešeni N/Nmin <=90%), genetska specifičnost i dr.

Potrebno je napomenuti da se u razvijenim zapadnoeuropskim zemljama, pored različitih modifikacija Nmin metode, za utvrđivanje potreba u N-prihrani se primjenjuje više sustava bilanciranja hraniva. Takav pristup zahtjeva utvrđivanje rezidualnog dušika (predkultura, količina svježe org. tvari, prethodna efikasnost gnojidbe), uzimaju se u obzir klimatske prilike (ispiranje i mineralizacija N) i stanje usjeva što Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku radi profesionalnom inačicom ALR kalkulatora (ALRxpd).

Nmin kalkulatori namjenjeni su N-prihrani i N-startnoj gnojidbi ozimih žit, kukuruza i šećerne repe i uz svaki je priložena kratka uputa.

Potencijal N-mineralizacije namjenjen je izračunu potencijala N-mineralizacije organske tvari u tlu (uključujući organsku gnojidbu i žetvene ostatke) omogućuje procjenu raspoloživog dušika iz organskih rezervi tla, a tako dobivene vrijednosti treba koristiti za racionalizaciju N-gnojidbe čime se postižu visoki i stabilni prinosi uz prihvatljivo ekološko opterećenje okoliša.

Kalcizacija i sulfatizacija se koristi za proračun potrebe kalcizacije. Postupak je kombinirani empirijsko-egzaktni koji uzima u obzir zasićenost adsorpcijskog kompleksa tla bazama (BS%), pH u KCl-u, hidrolitička kiselost, volumna gustoća tla (g·cm-3) i dubina oraničnog sloja do 30 cm. Prvi korak je procjena vrijednosti KIK-a (kationski izmjenjivački kapacitet) na temelju analize humusa u tlu i teksturne klase. U tu svrhu korištena je formula:

Pri uzimanju uzoraka procjenjuje se tekstura tla, hidrolitička kiselost (Hk) tla se utvrđuje u laboratoriju uvijek kada je pHKCl<=6,0, a volumna gustoća i sadržaj gline su empirijske veličine izračunate iz teksturne klase na temelju egzaktnih proučavanja velikog broja analiza mehaničkog sastava tala. Zasićenost adsorpcijskog kompleksa tla bazama izračunava se po formuli:

Ciljna zasićenost KIK-a bazama (TBS%) ovisi od veličine KIK-a: kada je KIK <19 cmol(+)·kg-1 tla, TBS je 90%, za KIK 20-28 cmol(+)·kg-1 to je 85%, a za KIK >28 cmol(+)·kg-1 tla TBS je 80%. Na kraju se uz pomoć procijenjene veličine KIK-a i ciljne razine njegove zasićenosti bazama izračuna potrebna doza za kalcizaciju za usjeve u Ca t·ha-1 za oranični sloj od 30 cm:

Izračun potrebe kalcizacije radi se samo u uzorcima tla u kojima je pHKCl <=5,5, bez obzira da li je Hy<4 cmol(+)·kg-1. Izračunata količina Ca preračunava se u CaO t·ha-1 množenjem faktorom 1,399, dok je za CaCO3 t·ha-1 faktor 1,78, a za saturacijski mulj osječke Šećerane faktor je 1,483.

Za proračun sulfatatizacije potrebna je vrijednost ESP% (Exchangeable Sodium Percentage" ili količina izmjenjivo vezanog natrija, pojednostavljeno to je zaslanjenost tla).

Formulacija NPK je je jednostavan kalkulator koji Vam omogućuje da promjenite formulaciju kompleksnog gnojiva iz gnojidbene preporuke za onu koju imate na raspolaganju uz provjeru koliko je Vaš izbor primjeren potrebama usjeva i stanju plodnosti tla.

Optimizacija gnojidbe je jednostavna, ali vrlo moćna PC Excel aplikacija za optimizaciju gnojidbe kojom izabirete pojedina gnojiva obzirom na njihovu cijenu i traženu formulaciju. Aplikaciju je potrebno spremiti na lokalni PC na komu se i pokreće, a u Excelu uključite Solver (Excel Add-ins; Solver), ako nije već ranije uključen.

Pedološki kalkulatori

Pedološki kalkulatori smješteni su na posebnoj web stranici (http://pedologija.com.hr) i uz njih su priložene upute za uporabu.

Kalkulator N-direktiva za proračun minimalne poljoprivredne površine i veličine spremnika za organski gnoj (usaglašen s Akcijskim programom zaštite voda).

Konverzija biljnih hraniva jednostavan je kalkulator za preračunavanje elemenata biljne istrane. U žuta polja unesite količinu (ili koncentraciju) elementa biljne ishrane ili količinu aktivne tvari (gnojiva) i pritisnite tipku "Tab" ili "Enter" kako bi izvršili konverziju.  Kalkulator je dvosmjeran i obavlja konverziju elemenata biljne ishrane u aktivnu tvar i obrnuto. Aplikacija koristi decimalni zarez.

N-potreba usjeva jednostavan je kalkulator koji izračunava ukupnu potrebu dušika za ograničenu (normaliziranu) visinu prinosa, temeljem potrebe usjeva po jedinici prinosa, koncentracije humusa u tlu i nitratnog dušika.  Kalkulator se koristi samo onda kad nije obavljena kemijska analiza tla, posebice Nmin metoda za utvrđivanje potrebe usjeva u dušiku. Preporučena ukupna doza dušika je orijentaciona i znatno manje pouzdana od primjene ALR kalkulatora i kemijske analize tla.

 

 

Korištenje svih kalkulatora dopušteno je isključivo nekomercijalno i u izvornom obliku (bez ikakvih izmjena). Korisne savjete i dobronamjerne primjedbe dostavite autoru e-mailom. Korisnici kalkulatore rabe isključivo na osobnu odgovornost!

autor: Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović